Kuruluş

ESTETİK REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

A- XXX İZMİR adresinde mukim, T.C. uyruklu,

B- XXX İZMİR adresinde mukim, T.C. uyruklu

ŞiRKETİN ÜNVANI:

MADDE 2- Şirketin ünvanı, ESTETİK REKLAM TANITIM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1- REKLAMCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ

Yurt içinde ve yurt dışında üretimi ve tanıtımı yapılan mal ve hizmetlerin reklam ve tanıtımı hizmetlerinde bulunmak ve bu hizmetlerin yerine getirilmesini teminen şenlik, fuar, festival gibi organizasyonlar düzenlemek.

2- SİNEMA-RADYO-TELEVİZYON HİZMETLERİ

İlgili makamlardan önceden izin almak koşulu ile kısa ve uzun metrajlı sinema ve televizyon filmleri ile reklam filmleri ve radyo programları hazırlamak ve bunları gerçekleştirebilmek için gerekli olan stüdyo, salon ve binalar kurmak, kiralamak ve konu ile ilgili teknik donanım ile malzemelerinin alım-satım-imalat-ithalat ve ihracatını yapmak.

(Düzeltme beyannamesi ile MADDE 3- 2. bendi  “2- SİNEMA HİZMETLERİ

İlgili makamlardan önce izin almak koşulu ile kısa ve uzun metrajlı sinema filmleri ile reklam hizmetlerini hazırlamak” olarak düzeltilmiştir. 19 Kasım 1993) 

3- İNŞAAT

Yurt içinde ve yurt dışında, fabrika, işyeri, konut binaları inşa etmek, tesisler kurmak, her türlü inşaat, mimarlık, mühendislik, proje, dekorasyon, kontrolluk, müşavirlik, danışmanlık hizmetleri

4- MOTORLU TAŞITLAR

Motorlu taşıt araçları, tarım makina ve aletleri ile bilumum iş ve nakil makinaları ile bunlara ait lastikler, filtreler ve her türlü yedek parçaların alım, satım, imal, montaj, ihracat ve ithalatını yapmak.

5- TURİZM

İç ve dış turizmin bütün alanlarında faaliyet göstermek, turistik tesisler ve işletmeler kurmak, kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek, işletmek, işlettirmek, bu konuda ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek.

6- GIDA-TEMİZLİK VE İHTİYAÇ MADDELERİ

Bakliyat, sebze, meyva ve diğer tarım ürünleri, deniz ürünleri, hayvancılık ürünleri ve bunların şekil ve evsafının değiştirilmesi suretiyle elde edilen ürünlerin imali, pazarlaması, ihracat ve ithalatını yapmak, bunlar için fabrika ve tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve bu konudaki ortaklıklara iştirak etmek.

7- MADENCİLİK

Yer altı ve yer üstü madenler ile doğal gaz ve memba sularının ilgili makamlardan önceden izin almak şartıyla tesisler kurmak suretiyle işletilmesi, pazarlanması ve bunlarla ilgili ham ve yardımcı maddeler ile makina ve yedek parçalarının imali, ticaret ile ihracat ve ithalatını yapmak.

8- TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Tekstil ve giyim sanayii ile ilgili olarak kumaş, iplik, ham ve yardımcı maddeler ile ham ve işlenmiş deriler ve hazır giyim sanayi alanlarında imalat, pazarlama, ticaret ile ihracat, ithalat ve tekstil-giyim sanayii ile ilgili makina, yedek parça ve diğer aksamların imali, ticaret ve pazarlaması ile ihracat ve ithalatını yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen iştigal mevzularının tahakkuku ile amaç ve konularına erişebilmek için,

1- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan orta, uzun ve kısa vadeli krediler alabilir,

2- Şirket işleri için gerekli menkul ve gayrimenkul mallar ve taşıtlar alır, kiralar, kiraya verebilir, inşa edebilir.

3- Konularına uygun fabrika ve tesisler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak olanlarına ortak olabilir.

4- Konularına uygun olmak üzere her türlü alım-satım, imalat, montaj, ithalat, ihracat, mümessillik faaliyetlerinde bulunmak.

5- Amaç ve kon ile ilgili her türlü resmi ve özel ihalelere katılabilir.

6- Şirket konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, mevcut ticari işletmlere ortak olabilir.

MERKEZ:

MADDE 4- Şirketin merkezi İzmir’dedir.

Şirket sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE:

MADDE 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.

SERMAYE:

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri 10.000 TL. itibari değerinde 1000 hisseye ayrılmış 10.000.000 (Onmilyon) TL.sı olup bunun

a) 800 hisseye karşılık 8.000.000 TL.sı XXX.,

b) 200 hisseye karşılık 2.000.000 TL.sı XXX. tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri nakden ödenmiştir.

Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

PAYLARIN DEVRİ:

MADDE 7- Payların devri şirket hakkında ancak şirkete bildirilmekle ve pay defterine kaydedilmek şartı ile hüküm ifade eder.

Devir hususunun pay defterine kaydedilmesi için ortaklardan en az dörtte üçünün devire muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin dörtte üçüne sahip olması şarttır.

Payın devri ve devir vaadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası notere tasdik ettirilmiş olmadıkça muteber sayılmaz.

İLAN:

MADDE 8- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

OY HAKKI:

MADDE 9- Her ortağın oy hakkı koyduğu sermayesi kadar olup her pay bir oy hakkı verir. Ancak bir ortak bütün ortakların sahip oldukları oy sayısının üçte birinden fazlasına sahip olamaz.

ŞİRKETİN İDARESİ:

MADDE 10- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından or­taklar arasından veya dışardan seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk yirmi yıl için Şirket ortağı XXX şirket müdürü olarak seçilmiştir.

TEMSİL:

MADDE 11- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

İlk yirmi yıl için şirketi üçüncü şahıslara karşı müdür XXX şirket ünvanı altına, tek başına atacağı imzası ile temsil ve ilzama yetkilidir.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

MADDE 12- Müdürler şirketin ödenmiş ana sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilirler.

MURAKIP:

MADDE 13- Ortak sayısı yirmiyi geçtiği takdirde şirkette bir veya birden fazla murakıp bulunur.

(Düzeltme beyannamesi ile “MADDE 13- Ortak sayısı yirmiyi geçtiği takdirde şirkette bir veya birden fazla murakıp bulunur. Ancak bunların sayısı 5’i geçemez” cümlesi eklenmiştir. 19 Kasım 1993)

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ:

MADDE 14- Ortak sayısı yirmiyi aşsın aşmasın her yıl düzenlenecek bilanço, kar – zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 15- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap dönemi şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI:

MADDE 16- Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasın­dan sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlarca dağıtılması kararlaştırılan miktardan Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 3ncü bendi gereğince % 10 ayrılarak Umumi Yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51’ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ:

MADDE 17- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20’sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 18- Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:

GEÇİCİ MADDE 1- Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kuruluşundan itibaren üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. 

GEÇİCİ MADDE 2- Şirketin kuruluş safhasından tescil ve ilanına kadar geçecek sürede şirket kuruluşu ile ilgili ortaklar tarafından yapılmış veya yapılacak giderler şirketin giderleri olarak kabul ve tediye olunur.

KURUCU ORTAKLAR

16 Kasım 1993